Awards & Certificates

project

Awards & Certificates

รางวัลที่บริษัท ได้รับ

 • CanTech Asia : รางวัลประเภท General Can ปี 2010, 2018
 • CanTech Asia : รางวัลประเภท Speciality Can ปี 2010-2012 , 2014, 2017, 2019
 • CanTech Asia : ปี 2012 รางวัล Supreme Winner รางวัลเกียรติยศสูงสุดสำหรับผู้ผลิตกระป๋องในเอเซีย
 • งานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ : ประเภทบรรจุภัณฑ์ที่พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ทแบบป้อนแผ่น (Packaging SheetFed Offset) ครั้งที่ เหรียญทอง ปี 2011-2012, 2014 เหรียญเงิน ปี 2013, 2015
 • งานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ : ประเภทงานพิมพ์หลากชิ้นที่ใช้เป็นชุด (Multi-Piece Production and Campaigns) เหรียญทอง ปี 2013
 • งานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ : รางวัล Best in Packaging Printing and Converting Processes ปี 2011-2012, 2014
 • Asian Print Awards : ประเภท Packaging ,Gold Award 2011-2013 Silver Award 2014
 • Asian Print Awards : Best in Packaging printing and Converting 2013
 • Asian Print Awards : Multi-Piece Production and Campaigns , Silver Award ปี 2013
 • Thailand Plastics Awards : บรรจุภัณฑ์คงรูปสำหรับบรรจุอาหาร , Silver Award ปี 2013
 • Asean Plastics Awards : Food Packaging, Silver Award ปี 2016
 • Asean Plastics Awards : Disposable Products, Silver Award ปี 2016

เกียรติบัตรที่ ได้รับ

 • 2555

  : ได้รับการรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 1

 • 2556

  : ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นพิเศษที่ปฏิบัติตามกฏหมายการจ้างคนพิการตั้งแต่ปี 2553 - 2557

 • 2557

  : ได้รับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Award 2014 มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม

  : ได้รับการรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3

  : ได้รับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

  : ประกาศแสดงตนเอง มรท.8001:2553 ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม

  : ได้รับใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกิจการ (25 สิงหาคม 2557-24 สิงหาคม 2560 )

 • 2558

  : ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นยอดเยี่ยมที่ปฏิบัติตามกฏหมายการจ้างคนพิการตั้งแต่ปี 2554 - 2558

 • 2559

  : ได้รับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Continuous AWARD 2016 มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม

  : ได้รับการรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3

 • 2560

  : ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2560 ระดับประเทศ

  : ได้รับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Continuous AWARD 2017 มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม

  : ได้รับการรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 ( 18 ธันวาคม 2560-17 ธันวาคม 2563 )

  : ได้รับใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกิจการ (22 สิงหาคม 2560-21 สิงหาคม 2563 )

 • 2561

  : ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2561 ระดับประเทศ

 • 2562

  : ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2562 ระดับประเทศ

  : ได้รับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Continuous AWARD 2019 มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม